Kat widzenia

Z tych samych przyczyn weźmiemy literę C za O, literę P za B etc. Z tego to powodu tablice liter, cyfr lub innych znaków używane do badania bystrości wzroku, są tak skonstruowane, że nie cale znaki, lecz ich poszczególne części składowe, odpowiadają swymi wymiarami granicznemu kątowi widzenia. Tak n. p. najpowszechniej używane tablice Snellena posiadają duże litery alfabetu wpisane w kwadrat, którego bok odpowiada, w pewnej Ściśle odmierzonej odległości Od oka, kątowi widzenia minut, pałeczki zaś liter, grubość ich, odstępy poszczególnych części i wogóle wszystkie szczegóły rozstrzygające o rozpoznaniu litery, widziane są pod właściwym, granicznym kątem I minuty. Chcąc oznaczyć graniczny kąt widzenia, możnaby posługiwać się literami jednakiej wielkości, szukając dla nich największego oddalenia, z jakiego mogą być jeszcze przez oko odczytywane. Nie jest to jednak wygodny sposób badania. Dlatego umieszczone są na tablicy szeregi coraz to mniejszych liter, których wielkość jest tak dobrana, że badając stale z tej samej odległości n. p, 6 metrów, widzimy szereg ostatni najmniejszych liter pod grani nom Hooke zrobił pierwszy spostrzeżenie, że aby odróżnić dwie tuż obok siebie położone gwiazdy jako dwa odrębne punkty Świecące, potrzeba dla oka przeciętnie prawidłowego, żeby ich odległość kątowa wynosiła co najmniej 60 sekund łukowych. Jest to t. zw. nanłum separabile dla prawidłowej bystrości wzroku. Kąt widzenia jednej minuty odpowiadający takiemu rozstępowi dwóch punktów, nazywamy granicznym kątem widzenia dla prawidłowej bystrości wzroku. Kąt ten przyjęto zarazem za jednostkę służącą do mierzenia różnych stopni bystrości wzrokowej, spotykanych w warunkach fizyologicznyeh, lub też w stanach nieprawidłowych. Zgodzono się mianowicie, że oko  dwa punkty, których odległość kątowa jest mniejsza i wynosł 1 . . . . . lin minuty łukowej, posiada bystrość wzroku 2, 3, 4, względnie n razy większą od prawidłowej, przyjętej właśnie za jednostkę. Na odwrót oko, któremu potrzeba większego odstępu tych punktów, a więc dla którego to minimum separabile wynosi 2, 3 . . n minut lukowych, posiada bystrość 2, 3, . . . n razy mniejszą. Nie da się zaprzeczyć, że rozumowanie to nie jest całkiem ścisłe, bo o ile chodzi o zdolność rozpoznawania przedmiotów, których obrazki na siatkówce posiadają nie jeden tylko wymiar (jak odległość dwóch punktów), ale dwa wymiary, t. j. długość i szerokość, to należałoby właściwie przyjąć stosunek kwadratowy. Znaczy to, że jeśli graniczny kąt widzenia wynosi 2, 3, 5 . . . . n minut, trzebaby przyjmować bystrość wzroku zmniejszoną do 1/ 1/25… 1/n2. Mimo swego teoretycznego uzasadnienia taki sposób notowania bystrości wzroku nie doznał dotąd rozpowszechnienia, i ogólnie dziś używane metody mierzenia bystrości opierają się na zasadzie jednowymiarowego minimum separabile. Dla oznaczenia zatem bystrości wzroku danego oka wystarczy poznać wielkość granicznego kąta widzenia. Do tego celu nie używamy jednak dwóch świecących punktów, lecz posługujemy się pewnymi, ogólnie znanymi znakami, jak litery lub cyfry drukowane czarno na białem tle. Tu należy zauważyć, że dla odróżnienia poszczególnych liter alfabetu nie wystarczy pokazać je oku pod granicznym kątem widzenia, gdyż rozpoznanie litery zależy nie od odróżnienia dwóch tylko punktów, lecz od dostrzeżenia całego szeregu szczegółów, którymi się ona różni od innych liter, Wynika z tego, że nie cała litera, ale poszczególne jej części składowe, jak grubość pałeczek, odstępy między pewnemi częściami naczyń odczuwa siatkówka równie silnie, jak większą ilość światła w częściach odsłoniętych, nie dostrzega przeto różnicy w oświetleniu, a zatem nie Widzi żadnych Cieni. [przypisy: urazym ulotka, sorbinian potasu rakotwórczy, nykturia, iwostin re actin ]