Terapia tlenowa w podejrzeniu ostrego zawału mięśnia sercowego

Filed Under (Bez kategorii) by admin on 22-05-2018

0

Kliniczny efekt rutynowej tlenoterapii u pacjentów z podejrzeniem ostrego zawału mięśnia sercowego, u których nie występuje hipoksemia na początku badania, jest niepewny. Metody
W tym opartym na rejestrach randomizowanym badaniu klinicznym wykorzystaliśmy ogólnokrajowe rejestry szwedzkie do rejestracji pacjentów i gromadzenia danych. Pacjenci z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego i wysyceniem tlenowym wynoszącym 90% lub więcej zostali losowo przydzieleni do otrzymywania uzupełniającego tlenu (6 litrów na minutę przez 6 do 12 godzin, dostarczanego przez otwartą maskę twarzową) lub powietrza otaczającego.
Wyniki
Łącznie zapisano 6629 pacjentów. Mediana czasu trwania terapii tlenowej wynosiła 11,6 godziny, a mediana saturacji tlenowej pod koniec okresu leczenia wyniosła 99% wśród pacjentów przypisanych do tlenu i 97% wśród pacjentów przypisanych do otaczającego powietrza. Read the rest of this entry »

Zamknięcie owalne otworu owalnego lub przeciwzakrzepowe vs przeciwpłytkowe po udarze ad 6

Filed Under (Bez kategorii) by admin on 22-05-2018

0

Wstawka pokazuje te same dane na powiększonej osi y. Wyniki skuteczności. W kohorcie, która miała być leczona, żaden pacjent z grupy zamknięcia PFO nie miał udaru, podczas gdy udar wystąpił u 14 pacjentów w grupie leczonej wyłącznie przeciwpłytkowo (współczynnik ryzyka, 0,03; przedział [CI], 0 do 0,26; P <0,001) (rysunek 2 i tabela 2). Łączny szacowany Kaplan-Meier w 5-letnim prawdopodobieństwie udaru wyniósł 4,9% w grupie leczonej wyłącznie przeciwpłytkowo. Wśród tych pacjentów nie znaleziono wyjaśnienia powtarzającego się udaru innego niż PFO w powtarzanych badaniach. Read the rest of this entry »

Zamknięcie owalne otworu owalnego lub przeciwzakrzepowe vs przeciwpłytkowe po udarze cd

Filed Under (Bez kategorii) by admin on 22-05-2018

0

Zabiegi Trial
Leczenie podawano w sposób otwarty i rozpoczęto tak szybko, jak to możliwe, ale we wszystkich przypadkach w ciągu 3 tygodni po randomizacji. Zamknięcie PFO zostało wykonane przez doświadczonych kardiologów interwencyjnych, którzy stosowali wszczepialne urządzenia medyczne zatwierdzone przez Komitet Kardiologii Interwencyjnej (patrz Dodatek Uzupełniający). Wszyscy pacjenci, u których wystąpiło zamknięcie PFO, otrzymywali podwójną terapię przeciwpłytkową (75 mg aspiryny plus 75 mg klopidogrelu na dobę) przez 3 miesiące, a następnie pojedyncze leczenie przeciwpłytkowe przez pozostałą część badania. Pacjenci przydzieleni do doustnych leków przeciwzakrzepowych mogą być leczeni antagonistami witaminy K (z docelowym międzynarodowym współczynnikiem znormalizowanym [INR] 2 do 3) lub doustnymi doustnymi antykoagulantami. Pacjenci przydzieleni do leczenia przeciwpłytkowego samodzielnie lub do zamknięcia PFO oraz leczenia przeciwpłytkowego mogli otrzymywać kwas acetylosalicylowy, klopidogrel lub kwas acetylosalicylowy w połączeniu z dipirydamolem o przedłużonym uwalnianiu (z wyjątkiem 3 miesięcy po zamknięciu PFO, w którym to czasie stosowano leczenie podwójnie przeciwpłytkowe). Read the rest of this entry »

Nie bójmy dentysty

Filed Under (Bez kategorii) by admin on 27-02-2018

1

Każdy z nas miał w życiu przypadek iż musiał udać się do dentysty. Utrzymanie pięknie wyglądającego uśmiechu wymaga od nas częstych wizyt u takowych specjalistów. Jest to również ważne dla naszego zdrowia. Dobry stan uzębienia jest istotny dla całego organizmu. Problemy z zębami dostarczają nam też dużo bólu, z którym musimy walczyć zażywając tabletki przeciwbólowe. Read the rest of this entry »