Czucie temperatury

Filed Under (Bez kategorii) by admin on 09-09-2016

0

Na spojówce, rogówce, na brodawce sutkowej brak prawie zupełnie czucia ciepła, przy utrzymanem czuciu zimna. Za odrębnością włókien nerwowych przemawiają również badania anatomiczne, które wykazały, że w rdzeniu kręgowym przebiegają oddzielnie włókna przewodzące ból i temperaturę od włókien dla dotyku. Również i inne spostrzeżenia przemawiają za tem, że dla pojedynczych gatunków czucia skórnego istnieją osobne włókna nerwowe; pod wpływem pewnych środków narkotycznych znika tylko jeden rodzaj czucia skórnego, a inne zostają nienaruszone; podczas regeneracyi przeciętych nerwów obwodowych można zauważyć, że najpierw wraca czucie dotyku i ucisku, a dopiero później ozucie bólu i temperatury.
Zmysł temperatury pośredniczy w odbieraniu tych wrażeń, które powstają przez drażnienia termiczne skóry. W zakresie tego zmysłu należy odróżnić wrażenia ciepła i wrażenia zimna, które należy uważać za różne rodzaje wrażeń zmysłowych. Ten podział ma swe uzasadnienie w istnieniu oddzielnych punktów dla ciepła i zimna, wykazanych przez Blixa i Goldscheidera.
Punkty ciepła i zimna możemy wykazać za pomocą przyrządu, zwanego termoestezyometrem; jest to rurka metalowa, przez którą, może przepływać na przemian ciepła i zimna woda. Za pomocą tego przyrządu badamy mały obszar skóry, dotykając kolejno bez wywierania ucisku szeregu miejsc na skórze. Jeżeli przez rurkę przepływa woda zimna, to zauważymy, że tylko niektóre dotknięcia wywołują czucie zimna; te miejsca naznaczamy kolorowym ołówkiem, Następnie przepuszczamy przez rurkę . wodę ciepłą i badamy powtórnie; miejsca w których badany odczuwa ciepło, oznaczamy innym kolorem. Okazuje się, że miejsca.oddziaływające na zimno — punkty zimna leżą oddzielnie od miejsc oddziaływających na ciepło — od punktów ciepła — w odległości kilku milimetrów od siebie.Należy jednak zauważyć, że nie sama liczba punktów wpływa na pobudliwość skóry, ale że zależy ona od sposobu oddzialywania punktów na ciepło lub zimno. I tak może mała liczba punktów łatwo pobudliwych spowodować, że dane miejsce skóry jest wrażliwsze, aniżeli inne, w którem znajduje się więcej punktów, ale trudno pobudliwych. Metodą Goldseheidera nie możemy zatem wykazać liczby punktów termicznych, wykazuje ona tylko sposób oddziaływania pewnego miejsca na ciepło lub zimno. [Zobacz tez: Implanty Stomatologiczne, stomatologia implanty, Gabinet Stomatologiczny, stomatologia Kraków ]
Przyczyny dla nierównomiernego rozmieszczenia zmysłu ciepla i zimna należy szukać z jednej strony w większej lub mniejszej ilości włókien nerwowych, zaopatrujących rozmaite miejsca na skórze, z drugiej strony także w różnicy grubości naskórka, jakoteż w różnicy głębokości, w której leżą zakończenia nerwowe.
Najbardziej wrażliwemi miejscami na bodźce termiczne są:  brodawka sutkowa,  przednia część ramienia; mniejszą. pobudliwość okazują zewnętrzne kąty oczu, górna warga, brzuch, dłoniowe powierzchnie przedramienia, wewnętrzna i przednia część uda i podudzia, najmniej pobudliwą jest owłosiona skóra na głowie. Te miejsca skóry, któremi posługujemy się przy dotyku, a więc skóra rąk, są mniej czule na bodźce termiczne, aniżeli na inne; czucie zimna jest w tych miejscach zachowane, Błona śluzowa żołądka i jelit nie ma zupełnie czucia temperatury.
Części skóry okryte zwykle odzieżą bardziej wrażliwe na  zimno, aniżeli części odkryte i wystawione zwyczajnie na działanie powietrza otaczającego (ręce, twarz, szyja), Ta różnica w pobudliwości polega na większej liczbie punktów termicznych w tych miejscach, a w mniejszym stopniu tylko zależy od usposobienia.

Zmiany ilościowe

Filed Under (Bez kategorii) by admin on 09-09-2016

0

Zmiana jakości polega na tem, że po działaniu pewnego ciała smakowego, smak drugiego ciała wydaje nam się innym niż zazwyczaj. I tak np. po wyplukaniu ust roztworem chloranu potasu, wydaje nam się czysta woda słodką, wypłukanie ust siarkanem miedzi sprawia, że dym cygar wydaje się słodkim.
Zmiany ilościowe są analogiczne do zjawisk kontrastu z dziedziny zmysłu wzroku. Tu należą np. następujące spostrzeżenia: napoje kwaskowate lub owoc kwaśny wydają nam się o wiele kwaśniejszemi, jeżeli przedtem spożyliśmy coś słodkiego. Nawet bardzo słabe roztwory, nie dające jeszcze żadnego wrażenia smakowego, mogą taki objaw kontrastu wywołać, I tak proc. roztwór NaCl, którego nie jesteśmy w stanie smakiem odróżnić od zwyklej wody, czyni smak roztworu cukru o wiele słodszym (Zuntz). Podobnie działają bardzo słabe roztwory chininy.
W zmyśle smaku zauważa się także zjawiska wrażeń następowych. Występują bądź pod postacią dłuższego trwania czucia smakowego już po połknięciu substancyi smakowej, bądź pod postacią „posmaku” tj. odmiennego smaku niż miała dana substancya. W Obu przypadkach mamy właściwie do czynienia z podrażnieniem czysto objektywnem, tj. czucie następowe wywołane bywa pozostałemi w fałdach błony śluzowej cząstkami ciała smakowego. „Posmak” pochodzi wtedy z drugiej substancyi, którą silniejsza pokrywała, albo jest następstwem zmian chemicznych, którym ciało w ustach podlegało. Czasem takie „następowe” czucie smakowe (pozornie podmiotowe) zjawia się dopiero w dłuższy czas po spożyciu danej substancyi smakowej (n. p. chininy). I wtedy także jest to czucie przedmiotowe, a wywołane jest przez to, że ciało to ‚dostawszy się do obiegu krwi, wydziela się następnie ze Śliną i drażni narząd smakowy. To też smak gorzki czujemy w ustach także po zażyciu chininy w opłatku, zatem pomimo, że w czasie zażywania nie stykała się wcale z narządem smaku.
Objawów znużenia w dziedzinie zmysłu smaku nie zauważono .
Wrażenia smakowe mają podobnie jak węchowe wyraźne zabarwienie czuciowe. Smak słodki jest wogóle przyjemny szczególnie dzieciom, nawet w znacznem zgęszczeniu. Inne rodzaje smaku są w znacznem natężeniu nieprzyjemne. I w mowie ludzkiej też określenia „słodki”, „gorzki”, „kwaśny” używane bywają często w znaczeniu przenośnem na wyrażenie własności czysto abstrakcyjnych, uczuciowych. [podobne: Implanty Stomatologiczne, stomatologia implanty, Gabinet Stomatologiczny, stomatologia Kraków ]
Skóra jest narządem zmysłowym, zapomocą którego odbieramy  szereg wrażeń, jak ciepło, zimno, dotyk, ból, swiąd i łaskotanie. Są to wrażenia proste, które zwyczajnie nie dochodzą oddzielnie do naszej świadomości, tylko w postaci wrażeń złożonych, jako połączenia kilku wymienionych wrażeń. Tak np. odczuwamy za dotknięciem skóry ciepłym przedmiotem nietyłko ciepło, ale także i dotyk; wrażenia te możemy jednak łatwo od siebie oddzielić. Blix i Golds e h e id gr wykazali, że_pa skórz& ypzmieszęzene obok siebie drobne, Ściśle od siebie odgraniczone pola, z których jedne zady•ażnione wywołują wrażenie ciepła inne wrażenie zigyyygnuę_ykpŔey yrażęyie ucisky; F rey wykazał nadto istnienie punktóy, których  zadra żnienie Oaje czucie bolu. Punkty te oddziaływują w myśl prawa o swoistej energii zmysłów na różne bodźce swoiście; i tak wywołuje prąd elektryczny, zastosowany na punkty zimna, uczucie zimna, na punkty bolu, uczucie bolu itd. Drażnienie punktu zimna daje zarówno przy drażnieniu ciepłem jak zimnem zawsze czucie zimna. Z tego swoistego oddziaływania punktów zmysłu skórnego na bodźce zewnętrzne wynika, że dla każdego rodzaju czucia skór muszvistnieŕ_oddzielne włókna i zakończenia nerwowe. Zatem
Fiz’010gia czł0Tieka.    41
przemawia także fakt, że pojedyncze rodzaje czucia skórnego są w różnych miejscach skóry rozmaicie rozwinięte; tak np. mamy w końcach palców doskonale czucie dotyku, a słabe czucie temperatury, które na twarzy i na tułowiu jest dobrze rozwinięte.