Biwalirudyna kontra monoterapia heparyną w zawale mięśnia sercowego

Filed Under (Bez kategorii) by admin on 22-05-2018

0

Porównawcza skuteczność różnych strategii przeciwzakrzepowych nie została jednoznacznie ustalona u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) zgodnie z obecną praktyką, co obejmuje zastosowanie dostępu promieniowo-tętniczego do PCI i podawanie silnych inhibitorów P2Y12 bez planowane zastosowanie inhibitorów glikoproteiny IIb / IIIa. Metody
W tym wieloośrodkowym, randomizowanym, opartym na rejestrach, otwartym badaniu klinicznym, włączono pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) lub bez STEMI (NSTEMI), którzy przechodzili PCI i otrzymywali leczenie silnym inhibitorem P2Y12 ( tikagrelor, prasugrel lub cangrelor) bez planowanego stosowania inhibitorów glikoproteiny IIb / IIIa. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania biwalirudyny lub heparyny podczas PCI, co zostało przeprowadzone głównie z użyciem dostępu promieniowo-tętniczego. Pierwszorzędowym punktem końcowym był zgon z dowolnej przyczyny, zawał mięśnia sercowego lub poważne krwawienie podczas 180 dni obserwacji.
Wyniki
Łącznie w badaniu wzięło udział 6006 pacjentów (3005 ze STEMI i 3001 z NSTEMI). Read the rest of this entry »

Trombektomia od 6 do 24 godzin po udarze z niedopasowaniem między deficytem a zawałem

Filed Under (Bez kategorii) by admin on 22-05-2018

0

Wpływ trombektomii wewnątrznaczyniowej wykonanej ponad 6 godzin po wystąpieniu udaru niedokrwiennego jest niepewny. Pacjenci z deficytem klinicznym, który jest nieproporcjonalnie ciężki w stosunku do objętości zawału, mogą odnieść korzyści z późnej trombektomii. Metody
Do badania zakwalifikowano pacjentów z niedrożnością wewnątrzczaszkowej tętnicy szyjnej wewnętrznej lub proksymalnej środkowej tętnicy mózgowej, która była znana od 6 do 24 godzin wcześniej i która wykazywała niedopasowanie między ciężkością deficytu klinicznego a objętością zawału, z określonymi kryteriami niedopasowania. według wieku (<80 lat lub .80 lat). Pacjenci byli losowo przydzielani do trombektomii plus standardowej opieki (grupa trombektomii) lub do standardowej opieki (grupa kontrolna). Read the rest of this entry »

Terapia tlenowa w podejrzeniu ostrego zawału mięśnia sercowego ad 7

Filed Under (Bez kategorii) by admin on 22-05-2018

0

Odkrycia te są zgodne z wynikami metaanaliów10, 17, 18 i są również zgodne z opublikowanymi ostatnio wynikami małego (100 pacjentów) badania uzupełniającego tlenu w cewnikowaniu tętnic wieńcowych (SOCCER) 19, w którym znaleziono tlen aby nie wpływać na wielkość zawału. Badanie AVOID z tlenem w ostrym zawale serca objęło 441 pacjentów ze STEMI. Badacze AVOID zgłosili większe zawały mięśnia sercowego wśród pacjentów, którzy zostali wyznaczeni do przyjmowania tlenu, niż wśród tych, którzy nie zostali wyznaczeni do przyjmowania tlenu.9 Większy rozmiar zawału spowodowany tlenem może spowodować zwiększenie śmiertelności. 20 Jednak nie widzieliśmy żadnych wpływ tlenu na śmiertelność w obecnym badaniu. Nie stwierdzono również różnicy między dwiema grupami badawczymi pod względem stopnia uszkodzenia mięśnia sercowego, na co wskazują stężenia troponiny sercowej, pomimo niższej częstości występowania niedotlenienia w grupie z tlenem. Read the rest of this entry »

Zamknięcie owalne otworu owalnego lub przeciwzakrzepowe vs przeciwpłytkowe po udarze ad 8

Filed Under (Bez kategorii) by admin on 22-05-2018

0

Ryzyko udaru wywołanego migotaniem przedsionków wywołanym przez zamknięcie PFO nie zostało określone. W naszym badaniu migotanie przedsionków nie powtórzyło się podczas mediany obserwacji 4,4 roku. Porównanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z lekami przeciwpłytkowymi w obecnym badaniu było słabsze, a szeroki przedział ufności dla współczynnika ryzyka zapobiega wnioskom. W poprzednim systematycznym przeglądzie sugerowano, że leczenie przeciwzakrzepowe może przewyższać terapię przeciwpłytkową w zapobieganiu nawrotom udaru u pacjentów z PFO.22
Ograniczona charakterystyka pacjenta w naszym badaniu może wyjaśniać różnicę w wynikach z poprzednich badań. Najpierw uwzględniliśmy tylko pacjentów, którzy mieli PFO z cechami, które były związane z udarem kryptogennym. Read the rest of this entry »