Terapia tlenowa w podejrzeniu ostrego zawału mięśnia sercowego ad 7

Filed Under (Bez kategorii) by admin on 22-05-2018

0

Odkrycia te są zgodne z wynikami metaanaliów10, 17, 18 i są również zgodne z opublikowanymi ostatnio wynikami małego (100 pacjentów) badania uzupełniającego tlenu w cewnikowaniu tętnic wieńcowych (SOCCER) 19, w którym znaleziono tlen aby nie wpływać na wielkość zawału. Badanie AVOID z tlenem w ostrym zawale serca objęło 441 pacjentów ze STEMI. Badacze AVOID zgłosili większe zawały mięśnia sercowego wśród pacjentów, którzy zostali wyznaczeni do przyjmowania tlenu, niż wśród tych, którzy nie zostali wyznaczeni do przyjmowania tlenu.9 Większy rozmiar zawału spowodowany tlenem może spowodować zwiększenie śmiertelności. 20 Jednak nie widzieliśmy żadnych wpływ tlenu na śmiertelność w obecnym badaniu. Nie stwierdzono również różnicy między dwiema grupami badawczymi pod względem stopnia uszkodzenia mięśnia sercowego, na co wskazują stężenia troponiny sercowej, pomimo niższej częstości występowania niedotlenienia w grupie z tlenem. Read the rest of this entry »

Terapia zastępcza z pojedynczą dawką w przypadku rdzeniowego zaniku mięśni

Filed Under (Bez kategorii) by admin on 22-05-2018

0

Zaniki mięśni kręgosłupa typu (SMA1) to postępująca, monogenna choroba neuronów ruchowych z początkiem choroby w okresie niemowlęcym, która powoduje nieosiągnięcie kamieni milowych w motorze oraz śmierć lub konieczność mechanicznej wentylacji w wieku 2 lat. Badaliśmy funkcjonalną wymianę zmutowanego genu kodującego neuron ruchowy przeżycia (SMN1) w tej chorobie. Metody
Piętnastu pacjentów z SMA1 otrzymało pojedynczą dawkę dożylnego wirusa związanego z adenowirusem, serotyp 9 niosącego uzupełniający DNA SMN, kodujący brakujące białko SMN. Trzech pacjentów otrzymało niską dawkę (6,7 x 1013 vg na kilogram masy ciała), a 12 otrzymało wysoką dawkę (2,0 x 1014 vg na kilogram). Podstawowym rezultatem było bezpieczeństwo. Read the rest of this entry »

Zamknięcie owalne otworu owalnego lub przeciwzakrzepowe vs przeciwpłytkowe po udarze cd

Filed Under (Bez kategorii) by admin on 22-05-2018

0

Zabiegi Trial
Leczenie podawano w sposób otwarty i rozpoczęto tak szybko, jak to możliwe, ale we wszystkich przypadkach w ciągu 3 tygodni po randomizacji. Zamknięcie PFO zostało wykonane przez doświadczonych kardiologów interwencyjnych, którzy stosowali wszczepialne urządzenia medyczne zatwierdzone przez Komitet Kardiologii Interwencyjnej (patrz Dodatek Uzupełniający). Wszyscy pacjenci, u których wystąpiło zamknięcie PFO, otrzymywali podwójną terapię przeciwpłytkową (75 mg aspiryny plus 75 mg klopidogrelu na dobę) przez 3 miesiące, a następnie pojedyncze leczenie przeciwpłytkowe przez pozostałą część badania. Pacjenci przydzieleni do doustnych leków przeciwzakrzepowych mogą być leczeni antagonistami witaminy K (z docelowym międzynarodowym współczynnikiem znormalizowanym [INR] 2 do 3) lub doustnymi doustnymi antykoagulantami. Pacjenci przydzieleni do leczenia przeciwpłytkowego samodzielnie lub do zamknięcia PFO oraz leczenia przeciwpłytkowego mogli otrzymywać kwas acetylosalicylowy, klopidogrel lub kwas acetylosalicylowy w połączeniu z dipirydamolem o przedłużonym uwalnianiu (z wyjątkiem 3 miesięcy po zamknięciu PFO, w którym to czasie stosowano leczenie podwójnie przeciwpłytkowe). Read the rest of this entry »

Dowody wzrostu dorosłego płuc u ludzi AD 2

Filed Under (Bez kategorii) by admin on 18-04-2018

0

Objętości płuc, tkanek i płuc w oparciu o obrazy CT lewego płuca uzyskane przed i po pneumonektomii. Całkowite objętości płuc, oceniane za pomocą radiografii, frakcjonowano na składniki gazowe i tkankowe.12 Dane uzyskano z tomografii komputerowej z dożylnym materiałem kontrastowym i bez niego; objętość jednego gazu przy całkowitej pojemności płuc (TLC) mierzono za pomocą pletyzmografii. Wczesne skany, przekształcone na postać cyfrową z filmu radiograficznego, umożliwiły pomiar całkowitej objętości płuc. W ciągu kilku miesięcy po pneumonektomii (Pnx) całkowita objętość płuc wzrosła, a gęstość płuc spadła poniżej normy (do 0,07 g na mililitr), co sugeruje proste nadmierne rozszerzenie płuc. Read the rest of this entry »