Próba Solanezumabu na łagodną demencję z powodu choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera charakteryzuje się płytkami amyloidu-beta (A.) i splotami neurofibrylarnymi. Humanizowane monoklonalne przeciwciało solanezumab zostało zaprojektowane w celu zwiększenia klirensu z mózgu rozpuszczalnych A., peptydów, które mogą prowadzić do toksycznych efektów w synapsach i poprzedzać odkładanie się amyloidu włókienkowego. Metody
Przeprowadziliśmy podwójnie ślepą próbę kontrolowaną placebo, badanie fazy 3 z udziałem pacjentów z łagodną demencją z powodu choroby Alzheimera, określanych jako wynik oceny stanu mini-mentalnego (MMSE) od 20 do 26 (w skali od 0 do 30, z wyższe wyniki wskazujące na lepsze poznanie) i odkładanie amyloidu wykazane za pomocą tomografii pozytronowej florbetapir lub pomiarów A.1-42 w płynie mózgowo-rdzeniowym. Pacjenci byli losowo przydzielani do otrzymywania solanezumabu w dawce 400 mg lub placebo dożylnie co 4 tygodnie przez 76 tygodni. Pierwszorzędowym wynikiem była zmiana od wartości wyjściowej do 80 w wyniku 14-punktowej podskali poznawczej skali oceny choroby Alzheimera (ADAS-cog14, wyniki wahają się od 0 do 90, z wyższymi wynikami wskazującymi na większe upośledzenie funkcji poznawczych).
Wyniki
W sumie 2129 pacjentów zostało włączonych, z których 1057 zostało przydzielonych do otrzymywania solanezumabu, a 1072 do otrzymania placebo. Średnia zmiana od wartości wyjściowej w skali ADAS-cog14 wyniosła 6,65 w grupie solanezumabu i 7,44 w grupie placebo, bez znaczącej różnicy między grupami w 80. tygodniu (różnica, -0,80, 95% przedział ufności, -1,73 do 0,14; P = 0,10). W wyniku braku osiągnięcia istotności w odniesieniu do pierwotnego wyniku w uprzednio określonej analizie hierarchicznej, wyniki wtórne uznano za opisowe i przedstawiono je bez badania istotności. Zmiana w stosunku do wartości wyjściowej w skali MMSE wyniosła -3,.17 w grupie solanezumabu i -3,66 w grupie placebo. Niekorzystny obrzęk mózgu lub zmiany wysiękowe, które obserwowano podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego po randomizacji wystąpiły u pacjenta w grupie solanezumabu iu 2 w grupie placebo.
Wnioski
Solanezumab w dawce 400 mg podawanej co 4 tygodnie u pacjentów z łagodną chorobą Alzheimera nie wpływał istotnie na spadek zdolności poznawczych. (Finansowane przez Eli Lilly; EXPEDITION3 ClinicalTrials.gov number, NCT01900665.)
[patrz też: benfotiamina, choroba raynauda objawy, dentysta mikroskop kraków ]