Teorya Cyona

Od organu centralnego dochodzą do obu przedsionków bodźce, które normalnych warunkach wzajemnie się równoważą. Gdy wywołamy po jednej stronie, przez przyłożenie katody, katelektrotonus w nerwie przedsionkowym, to przewodnictwo po tej stronie będzie lepsze, bodźce idące od centrum, łatwiej do obwodu, z przewagą odpowiedniego labiryntu i występowaniem nystagmus ku stronie katody. Odwrotnie jeżeli przez przylożenie anody wywołamy tmelektrotonus i przez to gorsze przewodnictwo w nerwie, to przewaga będzie po stronie drugiej, kierunek nystagmus jest przeciwny.Z powyższych obserwacyi czynionych tak na zwierzętach jak i na ludziach, musimy wysnuć wniosek, że błędnik jest organem obwodowym, który reguluje ruchy tak głowy jak i całego ciała, organem mającym wybitne znaczenie tak dla napięcia, jak i dla sprawności mięśni. Funkcye te spełnia on dzięki mięśniom z jądrami mięśni ocznych i mięśni całego ciała. Zakres działania błędnika wedle pewnych autorów jest szerszy, ma to być osobny organ zmysłu, przy pomocy którego posiadamy świadomość położenia naszej głowy, szczególnie w kierunku linii pionu, i świadomość położenia naszego ciała w przestrzeni. Odpowiednio do tego musimy uważać błędnik jako organ osobnego zmysłu, zwanego już to zmysłem statycznym  przestrzeni. Czynność błędnika w normalnych warunkach bezwiedną, jak wszystkie czynności wegetacyjne. Do świadomości naszej dochodzi czynność dopiero w razie działania podniet prawidłowych, wywołujących objawy zawrotu głowy.
Już powyżej przytoczyłem kilka teoryi tyczących się funkcyi błędnika. Na wzmiankę zasługują tutaj jeszcze dwie teorye, a mianowicie Cyona. i Ewalda.
Teorya Cyona : Kanały półkoliste są obwodowym organem zmysłu przestrzeni; bodźce działające na zakończenia nerwowe w bańkach tychże kanałów, wywołują wrażenia, na których opieramy nasze spostrzeżenia trzech kierunków przestrzeni; wrażenia, które odnosimy za pośrednictwem każdego pojedynczego przewodu, odpowiadają trzem kardynalnym kierunkom przestrzeni. [patrz też: aplefit opinie, locacid opinie, eurespal syrop, hydroxyzinum dawkowanie ]
Przy pomocy tychże wrażeń przestrzeni wytwarza się w naszym mózgu wyobrażenie idealnej przestrzeni trójwymiarowej. Do tej to przestrzeni odnosimy wrażenia innych zmysłów. Wrażenia te pozwalają nam na umiejscowienie otaczających nas przedmiotów i wywołują świadomość położenia naszego ciała w przestrzeni.
3.    Odpowiednio do podniet nerwu przedsionkowego reguluje organ centralny ppzeštrzeni rozdział i stopień siły innerwacyi, która ma być udzieloną mięśniom oczu i całego ciała, przy ruchach ich w trzech głównych kierunkach puestrzenł.
4.    Zaburzenia występujące po wypadnięciu czynności przewodów półkolistych odnosimy: a) do zabuvzeń zmysłu wzroku, do t. zw. zawrotu oczpego, wywołanego brakiem współdziałania pomiędzy przestrzenią zmysłu wzroku a łoomiędzy powyżej wymienioną przestrzenią idealną; b) do skutkiem tego powstającego zamieszania naszych wyobrażeń przestrzennych co do pozycyi naszego ciałtl w przestrzeni i naszego stosunku do widzianych przedmiotów, c) do nieprawidłowego rozdziału siły innerwacyi odpowiednich mięśni.