Teorya Sehambaugha

W teoryi zasługuje na wzmiankę teorya Sehambaugha, który przyjmuje wprawdzie teoryę resonatorów, jednak za resonatory nie uważa włókien membrana basilaris, lecz włókna membrana tectoria. O ile Helmholtz przypuszczał, iż drgania membrana bagilaris są pierwotne i one dopiero przenoszą się na organ Cortiego, przypuszczał Schambaugh, iż podrażnienie włosków komórek słuchowych przychodzi za pośrednictwem membrana lectopia, która pierwszym rzędzie zostaje pobudzoną do drgań przez endolimfę pierwotnemu drganiu wnembrana basilaris i przeciw umiejscowieniu w niej resonatorów przemawia obecność naczyń krwionośnych pod organem Cortiego. Drgania błony zależeć by musiały od chwilowego wypełnienia naczyń, dokładne reagowanie membrana bayilaris w tych warunkach byłoby niemożliwe.
Wyżej wspomniałem, iż obecnie jeszcze większość autorów stoi na stanowisku, iż tylko ślimak jest organem słuchowym, podczas gdy przedsionek ma zadanie zupełnie inne, czyli że po zupełnem zniszczeniu ślimaka musiałaby wystąpić zupełna głuchota.
Otóż nowsze spostrzeżenia kliniczne, szczególnie atoli anatomo-porównawcze do pewnego stopnia obalają tę hypotezę. Jako przykład świadczyć ma ucho papugi. Papuga, która potrafi reprodukować mowę ludzką prawie że skończenie, która więc powinna mieć słuch odpowiadający ludzkiemu, ma ślimak zmarniały, który można uważać tylko jako appendix rozwiniętego w zupełności przed. sionka, ilość włókienek w membrana basilaris ma wynosić zaledwie 1200.
Przebieg dośrodkowy nerwu ślimakowego. Wedle obecnych zapatrywań przebieg ten jest następujący (Barany) :
I    Neuron : komórka zmysłowa, spirale, jądro pierwszego rzędu, a mianowicie te komórki, które leżą w centralnej części.
II    Neuron; wentralna część jądra, wentralne i dorsalne jądro[patrz też: urazym ulotka, sorbinian potasu rakotwórczy, nykturia, iwostin re actin ]
W przedsionku spotykamy dwa zagłębienia (dołki), w którym umieszczony jest utriculus (komóreczka) i woreczek. Dwa te twory błoniaste nie wypełniają w zupełności przedsionka kostnego, pomiędzy niemi a Ścianą kostną pozostaje wolna przestrzeń wypełniona perylimfą. Komóreczka woreczek połączone są ze sobą za pomocą przewodu komóreczko-woreczkowego, woreczek zaś łączy się za pomocą przewodu Hensena ze ślimakiem. Do recessus sphaerłcus uchodzą trzy przewody półkuliste. Są to kanały prawie półkolisto wygięte, stojące do siebie w trzech, prawie prostopadłych płaszczyznach. Rozróżniamy przewód poziomy, pionowy przedni, ważny jest stosunek położenia przewodów wobec czaszki. Przednie pionowe i tylne pionowe przewody nie stoją w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej, lecz że tworzą one z płaszczyzną pośrodkową kąt 45 st. Oba przewody poziome leżą w płaszczyźnie poziomej; w wspólnej płaszczyźnie leży   przedni pionowy, również w jednej płaszczyźnie leży przedni pionowy i prawy.