Terapia tlenowa w podejrzeniu ostrego zawału mięśnia sercowego cd

Jeśli uzupełniająca terapia tlenowa była podawana krócej niż 20 minut przed oceną do włączenia, nowa ocena była możliwa po przerwaniu dostarczania tlenu i 10 minutach wymywania. Procedury próbne
Pacjenci, którzy spełnili wszystkie kryteria włączenia i brak kryteriów wykluczenia, zostali poproszeni o udzielenie ustnej zgody, a następnie pisemne potwierdzenie w ciągu 24 godzin, zgodnie z opisem w Dodatku Uzupełniającym. Po uzyskaniu zgody ustnej, pacjenci zostali losowo przydzieleni do terapii tlenowej (przy 6 litrach na minutę przez 6 do 12 godzin w otwartej masce twarzowej) lub w otaczającym powietrzu. Nieograniczona randomizacja 1: po wygenerowanej komputerowo liście została przeprowadzona z wykorzystaniem internetowego modułu randomizacji osadzonego w SWEDEHEART. W przypadku pacjentów z grupy tlenowej, terapię tlenową zapoczątkowano bezpośrednio na miejscu natychmiast po randomizacji.
Jakiekolwiek leczenie poza protokołem badania pozostawiono w gestii lekarza prowadzącego. Wysycenie tlenem zostało udokumentowane na początku i na końcu okresu leczenia. Jeśli uznano to za klinicznie konieczne, szczególnie w przypadkach hipoksemii (określanej jako wysycenie tlenem <90%), spowodowanej niewydolnością krążenia lub niewydolności oddechowej, dostarczono uzupełniający tlen poza protokołem, który przedstawiono oddzielnie.
Punkty końcowe i kontynuacja
Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmierć z dowolnej przyczyny w ciągu 365 dni po randomizacji, oceniana w populacji, która miała zamiar leczyć. Wtórne punkty końcowe obejmowały zgon z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 30 dni po randomizacji, rehospitalizację z zawałem mięśnia sercowego, rehospitalizację z niewydolnością serca i zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych (jak opisano w Dodatku uzupełniającym), a także kompozyty tych punktów końcowych, ocenione na 30 dni i 365 dni.
Analizy śmierci, rehospitalizacja z zawałem mięśnia sercowego oraz kompozycja śmierci lub rehospitalizacji z zawałem mięśnia sercowego są zawarte w tym raporcie. Dane na temat końcowych punktów rehospitalizacji z niewydolnością serca i zgonem z przyczyn sercowo-naczyniowych nie są dostępne w witrynie SWEDEHEART i muszą być uzyskane w szwedzkich krajowych rejestrach stacjonarnych i ambulatoryjnych. Ze względu na opóźnienie do 12 miesięcy od daty zablokowania bazy danych dla Szwedzkiej Narodowej Rady Zdrowia i Opieki Społecznej, aby udostępnić te dane, analizy tych punktów końcowych nie zostały uwzględnione w tym raporcie.
Dane dotyczące śmiertelności uzyskano ze szwedzkiego Krajowego Rejestru Populacji, który obejmuje ważny status wszystkich szwedzkich obywateli. Wszystkie pozostałe zmienne zostały uzyskane od SWEDEHEART, który jest regularnie monitorowany.11 Diagnozy w momencie wypisu są wymienione zgodnie z kodami z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, 10-ta Rewizja (ICD-10).
Koniec obserwacji nastąpił 30 grudnia 2016 r., Czyli 365 dni po randomizacji ostatniego pacjenta. Aby umożliwić jakiekolwiek opóźnienie w zgłaszaniu rejestrów, ostateczna baza danych została pobrana ze SWEDEHEART w dniu 28 lutego 2017 r., W tym dane dotyczące wszystkich zgonów powiązanych, które miały miejsce do 30 grudnia 2016 r. I zgłoszone w rejestrze ludności na dzień 14 lutego 2017 r. Pacjenci, którzy nigdy nie byli uwzględnieni w projekcie SWEDEHEART, zostali ręcznie zbadani pod kątem danych dotyczących śmiertelności przeprowadzonych przez badaczy w styczniu 2017 r
[przypisy: redblocker krem cena, dentysta mikroskop kraków, iwostin re actin ]