Terapia zastępcza z pojedynczą dawką w przypadku rdzeniowego zaniku mięśni

Zaniki mięśni kręgosłupa typu (SMA1) to postępująca, monogenna choroba neuronów ruchowych z początkiem choroby w okresie niemowlęcym, która powoduje nieosiągnięcie kamieni milowych w motorze oraz śmierć lub konieczność mechanicznej wentylacji w wieku 2 lat. Badaliśmy funkcjonalną wymianę zmutowanego genu kodującego neuron ruchowy przeżycia (SMN1) w tej chorobie. Metody
Piętnastu pacjentów z SMA1 otrzymało pojedynczą dawkę dożylnego wirusa związanego z adenowirusem, serotyp 9 niosącego uzupełniający DNA SMN, kodujący brakujące białko SMN. Trzech pacjentów otrzymało niską dawkę (6,7 x 1013 vg na kilogram masy ciała), a 12 otrzymało wysoką dawkę (2,0 x 1014 vg na kilogram). Podstawowym rezultatem było bezpieczeństwo. Drugorzędnym rezultatem był czas do śmierci lub potrzeba stałej pomocy w zakresie wentylacji. W analizach eksploracyjnych porównaliśmy wyniki w skali funkcji ruchowej CHOP INTEND (dziecięcy szpital Filadelfijski test zaburzeń nerwowo-mięśniowych) (w zakresie od 0 do 64, z wyższymi wynikami wskazującymi lepsze funkcjonowanie) w dwóch kohortach i kamiennych kamieni milowych w wysokich – kohorta z wynikami w badaniach dotyczących naturalnego przebiegu choroby (kohort historycznych).
Wyniki
Od dnia wyłączenia danych w dniu 7 sierpnia 2017 r. Wszyscy 15 pacjenci żyli i nie wystąpili u nich w wieku 20 miesięcy, w porównaniu do wskaźnika przeżycia wynoszącego 8% w kohorcie historycznej. W kohorcie z dużą dawką gwałtowny wzrost od wartości wyjściowej w skali CHOP INTEND nastąpił po dostarczeniu genu, ze wzrostem o 9,8 punktu na miesiąc i 15,4 punktu na 3 miesiące, w porównaniu ze spadkiem tego wyniku w historyczna kohorta. Spośród 12 pacjentów, którzy otrzymali wysoką dawkę, 11 siedziało bez pomocy, 9 przewróciło się, 11 karmiło się ustami i mogło mówić, a 2 chodzili niezależnie. Podwyższony poziom aminotransferaz w surowicy wystąpił u 4 pacjentów i był osłabiony przez prednizolon.
Wnioski
U pacjentów z SMA1, pojedyncza infuzja dożylna wektora wirusowego związanego z adenowirusem, zawierająca DNA kodujące SMN, skutkowała dłuższym przeżyciem, lepszym osiągnięciem kamiennych kamieni milowych i lepszą funkcją ruchową niż w kohortach historycznych. Konieczne są dalsze badania w celu potwierdzenia bezpieczeństwa i skuteczności tej terapii genowej. (Finansowane przez AveXis i inne, numer ClinicalTrials.gov, NCT02122952.)
DARMOWE SZYBKIE PODEJŚCIE WIDEO
Dwa podejścia terapeutyczne do rdzeniowego zaniku mięśni typu
02:12
[podobne: proteza acetalowa, iwostin re actin, nykturia ]