Biwalirudyna kontra monoterapia heparyną w zawale mięśnia sercowego ad

Próby te miały różne podejścia dotyczące stosowania heparyny przed randomizacją, biwalirudyny po PCI i silnych inhibitorów P2Y12.5,12,13 Celem obecnego badania było zbadanie, czy zastosowanie biwalirudyny może spowodować niższą częstość kompozytu zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zawału mięśnia sercowego i poważnych krwawień niż w monoterapii heparyną (bez planowego zastosowania inhibitorów glikoproteiny IIb / IIIa) u pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) lub bez STEMI (NSTEMI), którzy byli w trakcie PCI głównie z zastosowaniem dostępu promieniowo-tętniczego i którzy otrzymywali leczenie silnymi inhibitorami P2Y12. Metody
Wersja próbna
VALIDATE-SWEDEHEART (Biwalirudyna kontra heparyna w segmencie odcinka ST i pozazamiennym uniesieniem mięśnia sercowego u chorych na nowoczesną terapię przeciwpłytkową w szwedzkim systemie sieciowym w celu poprawy i rozwoju opartej na dowodach opieki w chorobach serca ocenianej zgodnie z zaleceniami z rejestru zalecanych terapii ) jest opartym na rejestrze, wieloośrodkowym, randomizowanym, kontrolowanym, otwartym badaniu klinicznym. Koordynacja próbna, zarządzanie bazami danych i analizy statystyczne zostały przeprowadzone w Uppsala Clinical Research Center. Badanie zostało zatwierdzone na szczeblu krajowym przez komisję etyczną na Uniwersytecie w Lund oraz przez Szwedzką Agencję ds. Produktów Medycznych. Komitet wykonawczy, z pomocą wszystkich śledczych, był odpowiedzialny za projektowanie, prowadzenie i raportowanie procesu. Agencje, które finansowały proces, nie miały dostępu do danych próbnych i nie miały żadnej roli w projektowaniu, prowadzeniu lub raportowaniu z badania. Autorzy gwarantują dokładność i kompletność danych i analiz oraz wierność wersji próbnej protokołu, która jest dostępna wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Źródła danych
W ramach tej próby wykorzystano platformę wcześniej istniejących rejestrów opieki zdrowotnej w celu rejestracji, losowości, gromadzenia danych i działań następczych (dodatkowe informacje można znaleźć w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem). Wszyscy pacjenci w ośrodkach uczestniczących, którzy zostali wpisani do rejestru SWEDEHEART, zostali poddani ocenie pod kątem potencjalnej rejestracji w badaniu. Wyjściowe dane demograficzne pacjentów uzyskano z rejestru SWEDEHEART, podobnie jak dane dotyczące zmiennych angiograficznych i PCI, powikłań wewnątrzszpitalnych i leków w punkcie wyjściowym i przy wypisie, jak również w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, kody rozładowania szpitali 10-go etapu. Informacje na temat zgonu uzyskano ze szwedzkiego krajowego rejestru ludności dla wszystkich pacjentów do końca badania (patrz Dodatek dodatkowy). Odpowiedzi na pytania związane z konkretnymi próbami zostały zebrane w osobnym module poświęconym badaniu, osadzonym w kwestionariuszu internetowym SWEDEHEART.
Pacjenci
Pacjenci, którzy zostali przyjęci do szpitala z diagnozą STEMI lub NSTEMI i dla których pilnie podjęto PCI, kwalifikowali się do udziału w badaniu, jeśli spełnili wszystkie inne kryteria włączenia i nie spełnili żadnych kryteriów wykluczenia (pełna lista włączeń i kryteria wykluczenia, patrz Dodatek Uzupełniający) .14 Leczenie tikagrelor, prasugrelem lub kangrelorem przed PCI było wymagane jako warunek przyjęcia
[przypisy: piperine forte skutki uboczne, sorbinian potasu rakotwórczy, redblocker krem cena ]