helicobacter badania ad 6

Pacjenci leczeni klarytromycyną mieli niższą śmiertelność niż pacjenci otrzymujący placebo zarówno w Stanach Zjednoczonych (38 procent vs. 47 procent), jak i w Europie (26 procent w porównaniu z 35 procentami). Około dwie trzecie zgonów nastąpiło ponad 30 dni po wycofaniu badanego leku. Rozkłady przeżycia wśród zakażonych pacjentów nie różniły się istotnie pomiędzy obiema grupami leczenia. Ogólna śmiertelność wśród pacjentów z hodowlami, które były pozytywne dla kompleksu M. avium była ponad dwukrotnie wyższa niż u pacjentów z negatywnymi kulturami. Współczynnik ryzyka wśród biorców klarytromycyny z hodowlami dodatnimi, w porównaniu z tymi, których hodowle pozostały ujemne, wynosił 1,46 (przedział ufności 95%, 0,67 do 3,20; P = 0,10); wśród osób otrzymujących placebo współczynnik ryzyka związany z dodatnią hodowlą wynosił 2,52 (przedział ufności 95%, 1,66 do 3,82; P <0,001). Zgony bez możliwej do zidentyfikowania przyczyny zostały zgłoszone jako spowodowane AIDS. Nie stwierdzono istotnych różnic w przyczynach zgonu między dwiema grupami terapeutycznymi.
Choroby związane z HIV
Częstość występowania stanów związanych z HIV była podobna w obu grupach terapeutycznych; 283 biorców klarytromycyny (85 procent) i 295 otrzymujących placebo (89 procent), dla których dostępne były dane, zgłosiło jeden lub więcej takich stanów. Podano tutaj tylko określone stany związane z HIV, w których wartość P dla różnicy między grupami wynosiła 0,011 lub mniej. Grupy klarytromycyny wykazywały znamiennie mniejszą częstość występowania nawracających infekcji bakteryjnych w klatce piersiowej (2 procent w porównaniu z 6 procentami, P = 0,002) i giardiozy (1 procent w porównaniu z 3 procentami, P = 0,011).
Podczas badania 49% pacjentów przyjmujących klarytromycynę i 57% przyjmujących placebo było hospitalizowanych, co stanowiło zmniejszenie ryzyka o 23% w grupie klarytromycyny (współczynnik ryzyka, 0,77, przedział ufności 95%, 0,61 do 0,96, P = 0,020) .
Zdarzenia niepożądane
Wszyscy pacjenci, którzy otrzymali badany lek zostali włączeni do analizy zdarzeń niepożądanych. Spośród pacjentów z grupy klarytromycyny 91% zgłosiło zdarzenia niepożądane, w porównaniu z 88% pacjentów w grupie placebo (P = 0,59). Zdarzeniami niepożądanymi, które były częstsze w grupie klarytromycyny były perwersja smaku (11 procent, w porównaniu z 2 procentami w grupie placebo, P <0,001) i zaburzenia odbytu (8 procent w porównaniu z 3 procentami, P = 0,007). Całkowita częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych w obu grupach wynosiła 32 procent.
Znacznie więcej biorców klarytromycyny (42 procent) niż biorcy placebo (26 procent) miało zdarzenia niepożądane, które prawdopodobnie, prawdopodobnie, lub zdecydowanie związane z podawaniem badanego leku i nie były związane z jakimkolwiek współistniejącym stanem (P <0,001). W tej kategorii zdarzeń niepożądanych grupa klarytromycyny w porównaniu z grupą placebo miała znacznie częstsze występowanie zaburzeń trawiennych (28 procent vs. 18 procent, p = 0,004) i perwersję smaku (8 procent w porównaniu do 0,3 procent, p <0,05). 0,001). Częstość występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem była podobna w obu grupach: odpowiednio 7 i 6 procent.
Osiemnaście procent pacjentów przyjmujących klarytromycynę wycofało się z badania z powodu działań niepożądanych, w porównaniu z 17 procentami pacjentów otrzymujących placebo
[patrz też: hydroxyzinum dawkowanie, benfotiamina, locacid cena ]