Wziernik oczny

Do mierzenia wyższych stopni bystrości służy dodatkowa tablica (tablica Millena) z kilku szeregami coraz to drobniejszych liter. Wielkość tych liter tak jest obrana, że poszczególne ich rzędy ukazują się pod kątem widzenia 5-ciu, względnie 1 minuty  odległości 5, 4, 3, 2, 1-go metra. Jeśli zatem tablicę tę umieścimy w tej samej odległości co tablicę Snellena, a badane oko czyta z niej pierwszy, drugi, lub co się już rzadko zdarza, nawet trzeci szereg liter, wtedy zapisujemy, że bystrość wzroku wynosi  5/ 4, względnie 6/3 prawidłowej bystrości przeciętnej. Ponieważ poszczególne litery i liczby w równych zresztą warunkach bywają łatwiejsze lub trudniejsze do rozpoznania, bo ono zależy nie tylko od ich wielkości, ale także od pewnych szczegółów ich kształtu, przeto podano rozmaite inne znaki nie przedstawiające tej rozmaitości n. p. czarne pierścienie przerwą w jednem miejscu (Landolt). Przerwa ta znajdować si może u góry, u dołu, po prawej, po lewej stronie, względnie może być umieszczoną na jednej ze średnic skośnych. Badany, nawet nie umiejący czytać, może powiedzieć, lub ręką wskazać, gdzie widii przerwę w pierścieniu. Wielkość pierścieni w poszczególnych szeregach jest na analogicznej zasadzie obliczona, eo wielkość liter tablicy Snellena tak, aby średnica pierścienia odpowiadała kątowi 3, a przerwa w obwodzie ľ. Badanie odbywa się tu zwykle z odległości metrów, a stopnie znalezionej bystrości wzroku wyraża się ułamkami dziesiętnymi.  Źrenica oka przedstawia się nam w zwyczajnych warunkach jako otwór zupełnie czarny. U niektórych zwierząt, w pewnych razach granicznym kątem 5 minut, t. j. ich części składowe pod kątem 1 minuty, litery zaś coraz to wyższych rzędów widziane są pod kątem coraz to większym, mianowicie 2, 3, 4, 6 i 10-krotnie większym. Przy każdym szeregu liter podana jest w metrach odległość, z jakiej i one byłyby widziane pod kątem minut, a więc z jakiej rozpoznawałoby je oko o prawidłowej bystrości. Tak n. p. największa litera widziana z odległości 6 m. pod kątem 50 minut przedstawi się pod granicznym, dla prawidłowego oka wystarczającym kątem minut, w odległości 60 metrów. Litery 4-go szeregu powinny być przez oko prawidłowe rozpoznawane z odległości 18 metrów, 5-go szeregu z odległości 12 metrów i t. d. Jeśli oko, które badamy z odległości 6 metrów, rozpoznaje tylko pierwszą, największą literę. a nie rozpoznaje następnych, mniejszych, to widocznie potrzebuje ono 10 razy większego kąta widzenia, niż oko prawidłowe, posiada zatem 1/10 bystrości prawidłowej ( 6/60). Oko, które czyta tablicę Snellena aż po szereg piąty włącznie, który normalnie powinien być widziany z odległości 12 metrów, posiada połowę bystrości wzroku (6/12). Oko, które czyta tablicę aż do ostatniego rzędu, posiada pełną bystrość wzroku (6/12). Tak zw. prawidłowa, czyli pełna bystrość wzroku, pozwalająca odczytać ostatni szer liter z tablicy Snellena, jest, ściśle biorąc, tylko bystra. W rzeczywistości wahania bystrości w stosunkach fizyologicznych są dość znaczne i zależą z jednej strony od różnie wrażliwości siatkówki i nerwu wzrokowego, z drugiej strony od mniejszej, lub większej dokładności optycznej budowy oka. Im większy jest stopień tej dokładności, tem oko jest w stanie wyzyskać większy procent wrażliwości swej siatkówki. Nieraz drobne niedokładności optyczne, któreśmy poprzednio po etc. muszą być widziane pod kątem granicznym, a zatem litera pod kątem kilkakrotnie większym. Ażeby to zrozumieć, przypuśćmy, że literę S mamy przed sobą w takiej odległości, iż cała przedstawia się nam pod granicznym kątem widzenia, wtedy Odległość kątowa punktów a i l) oraz punktów c i d będzie o wiele za mała, ażebyśmy je mogli widzieć osobno, to też zleją się one razem i wskutek tego litera S przedstawi się nam jako ósemka: S. [przypisy: cerazette ulotka, mercilon cena, niedomoga ciałka żółtego, proteza acetalowa ]